Siły Zbrojne RP

Przez wychowanie i szkolenie wojskowe młodzieży i służbę w rezerwie, armia narodowa, kształtując postawy patriotyczne i obywatelskie społeczeństwa, nadaje mu właściwe i fundamentalne dla służby wojskowej wartości, które zarazem są konieczne dla tworzenia i funkcjonowania silnego i sprawnego państwa. Wśród wartości tych warto wymienić: patriotyzm, posłuszeństwo, prawość, dyscyplinę, wytrzymałość, więzi społeczne i solidarność, wiarę we własne siły oraz umiejętność działania w zespołach. Nabycie tych wartości oraz ich utrzymywanie tworzy równocześnie wielki walor osobisty dla każdego obywatela – nieoceniony w życiu społecznym, prywatnym, zawodowym i rodzinnym.

Udział Polskich Sił Zbrojnych w ochronie ludności, a szerzej w wojskowym wsparciu władz cywilnych i społeczeństwa, ma długą historię. Do roku 1989 wojsko było praktycznie głównym wykonawcom wszelkich zadań związanych z likwidacją zatorów lodowych na rzekach, czy udziałem w powodziach oraz działaniach popowodziowych. Po roku 1989 działania w tym zakresie stały się domeną specjalistów cywilnych, a głównie Państwowej Straży Pożarnej, natomiast wojsko było używane do celów pomocniczych. W Siłach Zbrojnych RP opracowano i wdrożono na wszystkich szczeblach dowodzenia Plan użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Ze składu Sił Zbrojnych RP wydzielono i utrzymuje się siły i środki adekwatne do zagrożenia.

Prowadzenie działań w ramach obrony terytorium kraju wyklucza możliwość jednoczesnego użycia Sił Zbrojnych RP w operacjach reagowania kryzysowego poza obszarem państwa. Wydzielanie sił i środków do udziału w operacjach poza granicami państwa musi być podporządkowane zachowaniu zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności granic RP. Ponadto, Siły Zbrojne RP utrzymują niezbędny potencjał sił wyspecjalizowanych do prowadzenia działań antyterrorystycznych, przeciwdziałania asymetrycznym i niemilitarnym zagrożeniom oraz zadań realizowanych w sytuacjach kryzysowych w ramach wsparcia działań władz cywilnych. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Siły Zbrojne zachowują neutralności w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli.

Ponadto mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu. Siła i sprawność wojska przekłada się na gotowość i zdolność natychmiastowego i skutecznego wsparcia władz i społeczeństwa w sytuacjach zagrożeń i potrzeb, co oznacza, iż poczucie bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach (personalnym, lokalnym, narodowym, międzynarodowym) wzrasta, w zależności od kondycji sił zbrojnych. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, jak stanowi Konstytucja RP, służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Zadaniem współczesnych Sił Zbrojnych stało się reagowanie nie tylko na zagrożenie militarne, ale również gotowość do udziału w reagowaniu na zagrożenia poza militarne.

Siły Zbrojne stoją na straży suwerenności Polski oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. Mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych a także ratowania życia ludzkiego. Biorą też udział w oczyszczaniu terenów z materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego i unieszkodliwiają ją. W chwili utworzenia Układu Warszawskiego Wojsko Polskie posiadało rozbudowane jednostki operacyjne, które stanowiły najnowocześniejszą część sił zbrojnych.